Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Envio

 1. Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Envio Group Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Bydgoszczy (85-097), przy ul. Jagiellońskiej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716322, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, REGON: 341473272, NIP: 9532640176 (dalej jako: „ENVIO”)

 1. Dane kontaktowe

W sprawie Państwa danych osobowych należy kontaktować się z ENVIO w następujący sposób:

 1. pisemnie: Envio Group Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Bydgoszczy (85-097), przy ul. Jagiellońskiej 21,
 2. drogą elektroniczną na e-mail: n.brzezinska@enviogroup.pl
 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda3 na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

ENVIO będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5  która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto, mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi ENVIO zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotów świadczących na rzecz ENVIO usługi księgowe i HR.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 24 miesięcy.

 1. . Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


1art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: „KP”) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).

2art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: „RODO”). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 KP podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3 art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4 art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Newsletter

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera, a nie ominą Cię informacje o prowadzonej rekrutacji, organizowanych wydarzeniach i akcjach, w które się angażujemy!

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK